FORSIDE Fora

  • Forum
  • Emner
  • Indlæg
  • Sidste indlæg
  • [GHOSTLY HEROES] REGLER VOICESERVER
   1: Det er ikke tilladt at spamechat eller lave room jumpe. 2: Det er ikke tilladt at optage samtaler med mindre alle i Channel Acceptere det (er der 1 som siger nej må der ikke optages). Bliver du banned på Regl nr 1. Kan du ansøge om at blive unbanned Bliver du banned på Regl nr 2. kan du ansøge om at blive unbanned så vil ledelsen snakke om det og og joiner du på anden bruger i mellem tiden vil denne os blive banned og du vil aldrig blive unbanned igen ——————————————————— Rules to be on Teamspeak Do you need help please write to one of them with [Ghostly Heroes] in their name. 1: It is not allowed to spam chat or make room jump somewhere else. 2: It is not allowed to record conversations unless all of Channel Accept it (there is one who says ‘no’ must not be recorded).
  • 1
  • 1
  • 7 months siden

   admin

  • DEMO AF EN CHEATER
    
   Der er nogle meget simple forholdsregler du kan følge for at opnå de bedst mulige demoer:
    
   Før vi starter er det vigtigt at bide mærke i, at jo højere ping du har, des større risiko er der for demofejl. Du bør ikke optage demoer på servere der lagger eller hvor du oplever høje værdier af choke/loss.
    
   Bemærk: Hold øje med hvor længe du optager! Hver minut svarer til ca. 2 megabyte demo optagelse, hvilke skulle være omkring 500KB komprimeret (ZIP, RAR). Optag maksimalt 5minutters demo, og påbegynd derefter en ny demo hvis 5 minutter ikke er tilstrækkeligt.
    
   Lad os fortsætte
    
    Skridt 1
   Når du har fundet den spiller du gerne vil optage en demo af, så vær sikker på du indtager en diskret position hvor du kan spectate ham uden at han ligger mærke til det. Hvis serveren tillader spectators kan du optage demoen fra spectator-mode. Hvis du hverken kan spectate personen, eller serveren ikke tillader spectators, kan du vælge "chooseteam" -og vælgeteam, men ikke et skin. På denne måde er du i stand til at spectate hele holdet du har valgt, uden at spawne hver runde. Hvis det ovenstående af en eller anden grund ikke fungerer kan du skrive "kill" i konsollen når du spawner.
   Vær opmærksom: Den sidste metode vil alarmere en årvågen cheater
   Så pas på at du ikke tiltrækker for meget opmærksomhed
   Skridt 2:
   Så snart du har indtaget din spectating position, start da demoen ved at skrive "record [demonavn]" i konsolen. Demoen kan senere findes i cstrike biblioteket med navnet [demonavn].dem.Vær sikker på du følger den mistænkte/cheateren under hele demoen, lad være med at skifte rundt mellem andre spillere for at vise positioner. Skulle den mistænkte/cheateren dø før runden ender, så vælg en
   tilfældig spiller og forsæt spectating (gentag til runden ender og en ny starter).
    Skridt 3:
    Efter du har påbegyndt en demooptagelse, skal du bekræfte ID på spilleren. Igen skal dette gøres i konsollen ved at skrive "sb_status" /status og trykke [Enter].
    
    Skridt 4
   Det sidste step er simpelt at skrive "stop" i konsollen når de5 minutter af optagelsen er endt, og hvis du mener det ikke er tilstrækkeligt bevis, så start en ny.
    
   Optagelse hvor du gentager alle skridt en gang til. Når du er færdig med at optage en eller flere demoer og har udført et sb_status call i hver enkelt demo (se Skridt 3), hop da ud af spillet og gå ind i dit cstrike bibliotek og "zip" (WinZip) eller "rar" (WinRAR) dem.
   Vær opmærksom: Ved at vælge "maximum/best/slowest" komprimeringsmetode i enten WinZip eller WinRAR, kan dukomprimere demoer mere effektivt. Dette tillader demoer af længere varighed at blive indsendt, samt forkorter upload tiden
    
    
   Mvh
  • 1
  • 1
  • 7 months siden

   admin

  • VÆRGES UNDERSKRIFT – [Ghostly Heroes] LAN.
   Værgen skal være opmærksom på at der under Lan arrangementer i [Ghostly Heroes] kan blive spillet spil som ifølge PEGI anbefalinger kun bør spilles af personer over 18 år.   Værges navn:________________________________ Værges addresse:_______________________________ Værges tlf nr:______________________ Værges underskrift ______________________________ på at ____________________________ gerne må deltage i Ghostly Heroes.dk Lan d. ______til_______-- Kl._______.   Vi gør opmærksom på at arrangementet er et alkoholfrit arrangement.           Hvis du har spørgsmål så er du/i altid velkommen til at kontakte os. Kontakt  [Ghostly Heroes]: www.ghostlyheroes.dk Telefonnummer : +45 28 21 11 22 mail: info@ghostlyheroes.dk
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • VEDTÆGTER FOR FORENINGEN [Ghostly Heroes]
   Vedtægter for foreningen [Ghostly Heroes] eSport
   Vedtaget på generelforsamling d.
    
   § 1. Navn og hjemsted.
   Foreningens navn er [Ghostly Heroes] eSport, og foreningens hjemsted er
   Hundested Kommune. Foreningen er stiftet ved en generelforsamling d.
    
   § 2. Formål
   Foreningens formål er at samle interesserede indenfor eSporten og afholde klubaftener, turneringer og arrangementer henvendt til denne gruppe.
    
   § 3. Opgaver
   A. Foreningens opgaver er:
   - At samle og skabe kontakt mellem interesserede i eSport
   - At udbrede kendskabet til eSport og computerspil.
   - At give medlemmerne et socialt netværk.
   - At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.
   - At tilbyde aktiviteter, der giver oplevelser.
   - At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening.
    
   B. Hvordan gør foreningen dette:
   - Ved at arrangere aktivitetsaftener/-dage henvendt til medlemmerne.
   - Ved at arrangere dags- eller weekendarrangementer henvendt til medlemmerne.
   - Ved at afholde minimum et årligt arrangement, der er åbent for ikke-medlemmer.
    
   § 4. Ordinært medlemskab
   A. Som medlem kan enhver optages, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen.
   B. Ansøgende om ordinært medlemskab skal være fyldt 16år.
   C. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år.
   D. Stk 1) Foreningen kan indskrive støttemedlemmer til 150 kr. pr. år til personer og instanser som ønsker at støtte foreningens gøremål og økonomi. Støttemedlemskaber løber på samme måde som de normale medlemskaber i foreningen.
   Stk 2) Støttemedlemmer optælles ikke som støtteberettiget medlemskaber. 
    
   Stk 3) Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved en generelforsamling og kan ikke deltage i arrangementer tilegnet foreningens medlemmer. Visse arrangementer henvender sig også til støttemedlemmerne. Bestyrelsen afgøre hvilke arrangementer, der er åbne for støttemedlemmer.
    
   Stk 4) Det er muligt for forældre og andre interesserede at blive støttemedlemmer, støttemedlems betaling går fra 30 kr. Til et ubegrænset beløb
    
   § 5. Kontingent. 
    
   A. Kontingentets størrelse kan kun fastsættes og ændres på generelforsamlingen, og opfattes som en del af vedtægterne.
    
   B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. Medlemskabet løber i 12 måneder og fornyes ved udløb.
   C. Kassereren har pligt til at henvende sig til medlemmerne med henblik på opkrævning af kontingent indenfor en måned af kontingentbetalingens udløb.
   D. Ved restance på næstfølgende kontingentopkrævning ophæves medlemskabet ved kommende bestyrelsesmøde.
    
   § 6. Udmeldelse
   Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret/opbevaret udstyr/effekter tilbageleveres til foreningen, samt restgæld betales. Medlemmet har på forlangende krav på en skriftlig bekræftelse.
    
   § 7. Eksklusion
    
   A. Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme, kan ekskluderes.
   B. Ekskludering af foreningen kræver at alle bestyrelsesmedlemmer på nær et, stemmer for ekskluderingen på et bestyrelsesmøde, hvor minimum ¾ af bestyrelsen er fremmødt.
   C. Enhver ekskludering, der er foretaget af bestyrelsen skal på efterfølgende generel-forsamling behandles. Dette sker efter bestemmelserne i §7 stk. D.
   D. Generelforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme. Her kræves, at minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ekskluderingen.
   E. Det skal nævnes i generelforsamlingens dagsorden, at en ekskluderingssag med navns nævnelse vil blive behandlet.
    
   § 8. Bestyrelsen
   A. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. I denne sidder en formand, en næstformand, en kasserer, almene bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
   B. Bestyrelsen vælges for en periode indtil næste generelforsamling, dog højst et år.
   C. Bestyrelsen overtager straks efter nyvalg bestyrelsens opgaver.
   D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal – heriblandt formanden el. næstformanden - er til stede.
   E. Ved stemmelighed for en beslutning i bestyrelsen benyttes det parlamentariske princip – dvs. at forslaget vedtages, hvis der ikke er flertal imod det.
   F. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op eller melder afbud til tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, anses denne som udgået af bestyrelsen og en suppleant tiltræder i stedet bestyrelsen som menigt medlem.
   G. Et bestyrelsesmedlem kan vælge at fratræde bestyrelsen, i hvilket tilfælde en suppleant tiltræder som menigt medlem. I tilfælde af at det fratrædende medlem er formand tiltræder næstformanden som formand. I tilfælde af at kasserer eller næstformand fratræder, vælges en ny i blandt bestyrelsesmedlemmerne (heriblandt den tiltrådte suppleant).
    
   § 9. Særlige bestemmelser
   A. Medlemmerne er underkastet foreningens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.
   B. Alle medlemmer er forpligtet til at oplyse og opdatere navn, adresse og fødselsdato
    
   § 10. Regnskab
   A. Regnskabet fremlægges for generelforsamlingen, hvor det skal godkendes. Hvis regnskabet underkendes skal det endnu engang gennemgås i samarbejde med foreningens revisor og fremlægges på en ekstraordinær generelforsamling inden for 14 dage. Hvis regnskabet endnu engang underkendes, må generelforsamlingen tage stilling til, hvilke tiltag der skal tages, herunder evt. politianmeldelse.
   B. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.
   C. Kassereren skal på forlangende udlevere foreningens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til foreningens formand, næstformand og revisor.
   D. Kassereren bør ikke have større kontantbeholdning liggende. Større beløb indsættes på foreningens konti, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
   E. Til revision af foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor. Dette valg gælder indtil næste generelforsamling.
   F. Regnskabsåret følger kalenderåret.
    
   § 11. Generalforsamling
   A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
   B. Foreningens generalforsamling afholdes minimum 1 gang årligt.
   C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Valg af dirigent.
   3. Valg af referent.
   4. Valg af stemmetællere.
   5. Bestyrelsens beretning.
   6. Regnskab og godkendelse heraf.
   7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
   8. Valg af revisor.
   9. Evt.
    
   D. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning , dog skal der på begæring fra en person af de stemmeberettigede foregå skriftlig afstemning.
   E. Kun medlemmer kan afgive stemme og kun ved tilstedeværelse, dvs. der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
   F. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed omhandlende forslag vedtages et givent forslag, hvis der ikke er et flertal imod. Ved personvalg udløser stemmelighed et omvalg og herefter en lodtrækning, der forestås at stemmetællerne.
   G. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang referenten skønner det rimeligt.
    
   § 12. Indkaldelse
   A. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside samt e-mail til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden/ næstformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest 3 dage før afholdelse. Ved begæring ved indmeldelse kan indkaldelser foregå pr. post.
   B. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
    
   § 13. Vedtægtsændringer
   Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en ekstraordinær generelforsamling kan vedtægterne kun ændres ved enstemmighed.
    
   § 14. Ekstraordinær generalforsamling
    
   A. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen ønsker det eller på begæring af 1/4 af foreningens medlemmer.
   B. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring.
   C. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes med en uges varsel og dagsorden samt indkomne forslag kan fastsættes frem til selve mødet.
    
   § 15. Gældsætning.
   A. Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand over-holdes.
   B. Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti.
   C. Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.
    
   § 16. Hæftelse. 
    
   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse, så længe regler om regnskab og gældssætning er overholdt.
    
   § 17. Opløsning.
    
   A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
   B. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny general-forsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.
   C. I tilfælde af foreningens ophør bindes økonomiske aktiver i 6 måneder, hvorefter de tilfalder en lignende forening eller ungdomsorganisation, som general-forsamlingen beslutter.
    
   § 18. Tegning.
   A. Det er til enhver tid foreningens formand og kasserer der tegner foreningen ud af til. Ved orlov, sygdom eller lign. fravær kan foreningens næstformand tiltræde.
    
   § 19. Junior medlemskab
   E. Som Junior medlem kan enhver optages, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen.
   F. Ansøgende om junior medlemskab skal være fyldt 12 år og må ikke være fyldt 15 år.
   G. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år.
   H. Foreningens vedtægter er gældende på samme måde som ved et ordinært medlemskab.
   I. Junior medlemmer kan kun deltage i de aktiviteter som af bestyrelsen er anmærket som junior aktiviteter.
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • [GHOSTLY HEROES] REGLER FOR SPILLESERVER
   1) Admin har altid ret. Bliver du irettesat eller får en henstilling fra en admin skal du til enhver tid følge         denne.
    
   2) Dårlig opførsel accepteres ikke.
    
   3) Det er ikke tilladt at have mere end 100 i ping.
    
   4) Når der er under 4 CT'er er det kun tilladt at plante på et bombsite.
    
   5) Ghosting er ikke tilladt.
    
   6) Teamflash er ikke tilladt. Første gang for man advarsel, Anden gang resultere i midlertidigt ban
    
   7) Misbrug af bugs er ikke tilladt (f.eks. silentplant, flashbug).
    
   8) Teamdamage og Teamkill (TD/TK) sker, men kan hvis det gentager sig, resultere i et ban.
    
   9) Russer -/Duck- og Bunnyhop er ikke tilladt.
    
   10) Camping er en strategi, men ikke overgøre det.
    
   11) WTJ er ikke tilladt.
    
   12) Stødende/upassende nick og spraylogoer er ikke tilladt.
    
   13) Det er ikke tilladt at stjæle/misbruge clantags og nicks.
    
   14) Det er ikke tilladt at hedde player på serveren. Advarsel først på skrift om at de skal skifte nick ellers kick.
    
   15) Reklame er ikke tilladt. Hverken i nick eller i chatten. 1 advarsel, kicket op til 3 gange, derefter ban 2       timer. Længere ban hvis det forsætter efter de 2 timers ophør.
    
   16) Kommunikationen foregår på dansk eller engelsk.
    
   17) Alle former for cheat er ikke tilladt. Er det en dansker optag demo, ved andre lande ban.
    
   18) Folk med Vacbanned accounts er ikke velkommen. = Permban.
    
   19) Dette er en alltalk server. Så respekter at nogle bruger in-game lyde, så alle samtaler skal foregå            afdæmpet og ingen afspilling af musik.
    
   20) Hvis du mener at en person på serveren cheater. Så optag venligst en demo og send den til en admin på adressen: democheater@ghostlyheroes.dk (derfra vil vi afgøre sagen)
    
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • [GHOSTLY HEROES] REGLER FOR ADMIN
   Først og fremmest skal alle reglerne for serveren overholdes. Admins skal være de gode eksempler.
    
   Man skal ALTID have clantag på [GHDK] og sit eget nick. Det tillades dog at man skifter nick og clantag, hvis man sidder i spec, og optager demo af evt cheater. Der skal være clantag på Steam og Serveren. Ps. Husk at informere de andre admins hvis der skal tages demo. (@admin  "tekst", og så det kun admins der kan læse det du skriver).
    
   Husk at bruge hjemmesiden/amxbans og sourceban jævnligt. Der kan være bans, info fra andre admins eller andre ting som i skal forholde jer til.
    
   Alle klager over bans skal tages seriøst. Folk skal ikke adde admin på steam. Alle klager kan kun ske via hjemmesiden. Hvis begge parter er enige er det ok evt. at tage den over Teamspeak.
    
   Folk kan kun unbannes af admin som har lavet bannet, Som undtagelse kan CL i fællesskab ændre en admins ban. (Man kan dog godt få ændre perioden/længden for bannet fra f.eks permban til 100 dage hvis der vedtages ændring af oprindelig admin eller CL)
    
    Magtmisbrug acceåteres ikke. Dette vil sige, at hvis i ikke selv overholder serverreglerne eller adminreglerne. Får man en advarsel af [CL], ved gentagelse får man frataget sin adminrettigheder, Og det selvom man har betalt for dem.
    
   Det er ikke tilladt at skifte map eller lave en vote, Dette skal gøres via "RTV" Som er et installeret plugin på serveren. Dette ses som magtmisbrug. Der tilades dog at admin laver en map vote, hvis der er 5 eller færre folk på serveren,
    
    Det er ikke tilladt at slap/slay andre spillere for sjov, Dette ses som magtmisbrug, Slap er dog tilladt hvis man når at se at ham der har bomben går til det forkerte site for at plante i de runder hvor der er under 4 CT'er.
    
   Det er ikke tilladt at skifte sine venner over på ens eget hold bare fordi man gerne vil spille med dem. Holdene skal være fair og bliver kontrolleret og ændre af "PTB" Som er et installeret plugin på serveren. Dette ses som magtmisbrug.
    
    Start med at give en advarsel hvis i mener at en person går over grænsen. Dette kan være pga. TD/TK, dårlig opførsel osv. Hvis personen fortsætter så start med at give et kick og se om det hjælper.
    
   I tilfælde af ban, Start med at give mindre bans. Hvis det ikke hjælper på personens opførsel, så lav et længere et.
    
   Permenent Ban, skal kun bruges i tilfælde af cheat. Eller hvis en person over længere tid, ikke har forbedret sig af sine tidligere midlertidige bans.
    
    Man kan ikke banne en dansk spiller for cheat unden en demo, Hvis der er nogensomhelst tvivl skal der laves en sag under forum. Udenlandske spillere behøver ingen demo for cheat.
    
   Man kan ikke banne en spiller bare fordi han er for god eller at man ikke kan lide ham. Det er et forkert signal at sende.
    
    
   Er der nogle tvivl fælles afsteming
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • [GHOSTLY HEROES] REGLER FOR ADMIN CODEX
   ) Dårlig opførelse = 1-3 dage (Skal bedømmes af den individuelle admin) 2) Racisme = 1-4 ugers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 3) TD/TK = 3-24 timers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 4) Bunnyhop = 3-24 timers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 5) Overdrevet camping = 3-24 timers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 6) Stødende/upassende nick = 6-24 timers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 7) Misbrug af clantags og nick = 3-24 timers ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 8) Reklame = 1-3 dages ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 9) Kommunikation som ikke foresår på dansk eller engelsk = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 10) Cheat = Perm ban. 11) VAC banned accounts = Perm ban. 12) Overdrevet snak efter advarsler in-game = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 13) Plantning af bomben uden 4 CT = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 14) WTJ = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 15) Ghosting = 1-3 dages ban. (Skal bedømmes af den individuelle admin) 16) Misbrug af bugs = 3-24 timers ban. (Skal bedømmes af den individuelle admin) 17) Bevidst teamflash = 1-3 dages ban (Skal bedømmes af den individuelle admin) 18) Ping 60 eller over = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 19) Player nick = Kick. Hjælper dette ikke -> 1-3 timers ban. 20) Hvis nogle tvivl tag en snak med en anden admin , hviS der er nogle på og pas på i ikke ophisser jer sammen, bannet skal jo være retfærdig.
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • [GHOSTLY HEROES] REGLER FOR ESGHDK -ESGHDK
   Snak pænt til hinanden, og respekter at alle er forskellige. Vi skal alle gerne have det sjovt
      sammen i [Ghostly Heroes].
    
    Respekter det rum du sidder i. Det vil sige, at hvis du sidder i en af "Hyggerum".
      Så kan du risikere ikke at hører noget inde på serveren.
    
     Bruge de rum der er lavet til de forskellige spil, hvis i har brug for et så kontrakt
      [CL]´er og [COCL]´er , så tager vi en snak om det.
    
    [Ghostly Heroes] vil altid hedde sådan og skrives sådan, vores tac er såledelse [GHDK].
    
    Hvis der er nogle problemmer tager vi det i fællesskab
    
     Man kan ikke smide et medlem ud selv, det skal være i fælleskab
    
     Det er kun ledelsen der i fællesskab kan tage nye members ind på try, man er på try
      en mdr.Man behøver ikke at spiller med try, men man skal spille med [GHDK] på vores spilleserver
     når vi spiller sammen
    
      Når der er klan møde den først Mandag i mdr klokken 20:00 , vil man tage op til afstemming om
      dem der er på try, er velkommen i [Ghostly Heroes](vi følger skolernes Ferie).
    
    Alle er velkommen i [Ghostly Heroes], man skal være helst 18+ , hvis man ønsker admin retighedder
      betaler man fra 30.- kr pr mdr, man kan kun betale en mdr afgangen,hvis man betaler mere tilfalder
      pengende klankassen automatiske hvis man stopper før tid pågrund af cheat,dårlig opførelse o.s.v.
      tilfalder pengene [Ghostly Heroes] Klankasse man betaler så ledelse til:
   Arbejderns Landsbank
    reg:
    kontonummer:
    MobilPay på 28 21 11 22
    Teksten skal indholde steamid/spillernavn/
    
   Man må ikke skift nick uden at man har haft fat i [CL] / [COCL]´er
   TS3 skal ens nick stå så ledels: spillernavn ak en´s rigtig navn
   Samt [Ghostly Heroes] .
    
   Fælles afstemning hvis ting gå i hårdknud
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin

  • [GHOSTLY HEROES] REGLER VEDRØRENDE BAN FOR SERVER
   [Ghostly Heroes]har til alle brugerne, som benytter vores server, lavet nogle regler som skal overholdes. Dette er gjort for at hjælpe flest mulige brugere til at have et behageligt ophold i [Ghostly Heroes]gaming-univers.
   I dagligdagen vil det primært være spiladministratorer (admin`s) som styrer reglerne på serverne, Disse personer må benytte de midler,som findes relevante for opretholdelsen af de regler, som er gældende for [Ghostly Heroes]Hvis man er blevet udelukket/blokket (banned) på en gaming server skal man går ind på:
    
    http://www.ghostlyheroes. ... dk
    
   Skulle du som bruger have behov for, at klage over en admin, sker dette via vores HP.
   Når du indsender en klage skal den indeholde dit fulde navn, nick,steamid, email samt alt relevant materiale. Den pågældende admin vil derefter vurdere din klage og tage relevante skridt.
   Klagen SKAL skrives på forum.
    Misbrug af dette system ved forkert anklage eller lignende medfører udelukkelse fra [Ghostly Heroes] spille server.
    
    
   [Ghostly Heroes] håber disse regler vil gøre det let og behageligt for  vores besøgende.
  • 1
  • 1
  • 2 weeks siden

   admin