FORSIDE Fora VEDTÆGTER FOR FORENINGEN [Ghostly Heroes] Vedtægter for foreningen [Ghostly Heroes]

Tagget: 

 • This topic is empty.
Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #502
  admin
  Keymaster

  Vedtægter for foreningen [Ghostly Heroes] eSport
  Vedtaget på generelforsamling d.
  § 1. Navn og hjemsted.
  Foreningens navn er [Ghostly Heroes] eSport, og foreningens hjemsted er
  Hundested Kommune. Foreningen er stiftet ved en generelforsamling d.
  § 2. Formål
  Foreningens formål er at samle interesserede indenfor eSporten og afholde klubaftener, turneringer og arrangementer henvendt til denne gruppe.
  § 3. Opgaver
  A. Foreningens opgaver er:
  – At samle og skabe kontakt mellem interesserede i eSport
  – At udbrede kendskabet til eSport og computerspil.
  – At give medlemmerne et socialt netværk.
  – At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.
  – At tilbyde aktiviteter, der giver oplevelser.
  – At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening.
  B. Hvordan gør foreningen dette:
  – Ved at arrangere aktivitetsaftener/-dage henvendt til medlemmerne.
  – Ved at arrangere dags- eller weekendarrangementer henvendt til medlemmerne.
  – Ved at afholde minimum et årligt arrangement, der er åbent for ikke-medlemmer.
  § 4. Ordinært medlemskab
  A. Som medlem kan enhver optages, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen.
  B. Ansøgende om ordinært medlemskab skal være fyldt 16år.
  C. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år.
  D. Stk 1) Foreningen kan indskrive støttemedlemmer til 150 kr. pr. år til personer og instanser som ønsker at støtte foreningens gøremål og økonomi. Støttemedlemskaber løber på samme måde som de normale medlemskaber i foreningen.
  Stk 2) Støttemedlemmer optælles ikke som støtteberettiget medlemskaber.
  Stk 3) Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved en generelforsamling og kan ikke deltage i arrangementer tilegnet foreningens medlemmer. Visse arrangementer henvender sig også til støttemedlemmerne. Bestyrelsen afgøre hvilke arrangementer, der er åbne for støttemedlemmer.
  Stk 4) Det er muligt for forældre og andre interesserede at blive støttemedlemmer, støttemedlems betaling går fra 30 kr. Til et ubegrænset beløb
  § 5. Kontingent.
  A. Kontingentets størrelse kan kun fastsættes og ændres på generelforsamlingen, og opfattes som en del af vedtægterne.
  B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. Medlemskabet løber i 12 måneder og fornyes ved udløb.
  C. Kassereren har pligt til at henvende sig til medlemmerne med henblik på opkrævning af kontingent indenfor en måned af kontingentbetalingens udløb.
  D. Ved restance på næstfølgende kontingentopkrævning ophæves medlemskabet ved kommende bestyrelsesmøde.
  § 6. Udmeldelse
  Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret/opbevaret udstyr/effekter tilbageleveres til foreningen, samt restgæld betales. Medlemmet har på forlangende krav på en skriftlig bekræftelse.
  § 7. Eksklusion
  A. Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme, kan ekskluderes.
  B. Ekskludering af foreningen kræver at alle bestyrelsesmedlemmer på nær et, stemmer for ekskluderingen på et bestyrelsesmøde, hvor minimum ¾ af bestyrelsen er fremmødt.
  C. Enhver ekskludering, der er foretaget af bestyrelsen skal på efterfølgende generel-forsamling behandles. Dette sker efter bestemmelserne i §7 stk. D.
  D. Generelforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme. Her kræves, at minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ekskluderingen.
  E. Det skal nævnes i generelforsamlingens dagsorden, at en ekskluderingssag med navns nævnelse vil blive behandlet.
  § 8. Bestyrelsen
  A. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. I denne sidder en formand, en næstformand, en kasserer, almene bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
  B. Bestyrelsen vælges for en periode indtil næste generelforsamling, dog højst et år.
  C. Bestyrelsen overtager straks efter nyvalg bestyrelsens opgaver.
  D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal – heriblandt formanden el. næstformanden – er til stede.
  E. Ved stemmelighed for en beslutning i bestyrelsen benyttes det parlamentariske princip – dvs. at forslaget vedtages, hvis der ikke er flertal imod det.
  F. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op eller melder afbud til tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, anses denne som udgået af bestyrelsen og en suppleant tiltræder i stedet bestyrelsen som menigt medlem.
  G. Et bestyrelsesmedlem kan vælge at fratræde bestyrelsen, i hvilket tilfælde en suppleant tiltræder som menigt medlem. I tilfælde af at det fratrædende medlem er formand tiltræder næstformanden som formand. I tilfælde af at kasserer eller næstformand fratræder, vælges en ny i blandt bestyrelsesmedlemmerne (heriblandt den tiltrådte suppleant).
  § 9. Særlige bestemmelser
  A. Medlemmerne er underkastet foreningens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.
  B. Alle medlemmer er forpligtet til at oplyse og opdatere navn, adresse og fødselsdato
  § 10. Regnskab
  A. Regnskabet fremlægges for generelforsamlingen, hvor det skal godkendes. Hvis regnskabet underkendes skal det endnu engang gennemgås i samarbejde med foreningens revisor og fremlægges på en ekstraordinær generelforsamling inden for 14 dage. Hvis regnskabet endnu engang underkendes, må generelforsamlingen tage stilling til, hvilke tiltag der skal tages, herunder evt. politianmeldelse.
  B. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.
  C. Kassereren skal på forlangende udlevere foreningens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til foreningens formand, næstformand og revisor.
  D. Kassereren bør ikke have større kontantbeholdning liggende. Større beløb indsættes på foreningens konti, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
  E. Til revision af foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor. Dette valg gælder indtil næste generelforsamling.
  F. Regnskabsåret følger kalenderåret.
  § 11. Generalforsamling
  A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  B. Foreningens generalforsamling afholdes minimum 1 gang årligt.
  C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Valg af stemmetællere.
  5. Bestyrelsens beretning.
  6. Regnskab og godkendelse heraf.
  7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.
  D. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning , dog skal der på begæring fra en person af de stemmeberettigede foregå skriftlig afstemning.
  E. Kun medlemmer kan afgive stemme og kun ved tilstedeværelse, dvs. der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
  F. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed omhandlende forslag vedtages et givent forslag, hvis der ikke er et flertal imod. Ved personvalg udløser stemmelighed et omvalg og herefter en lodtrækning, der forestås at stemmetællerne.
  G. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang referenten skønner det rimeligt.
  § 12. Indkaldelse
  A. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside samt e-mail til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden/ næstformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest 3 dage før afholdelse. Ved begæring ved indmeldelse kan indkaldelser foregå pr. post.
  B. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
  § 13. Vedtægtsændringer
  Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en ekstraordinær generelforsamling kan vedtægterne kun ændres ved enstemmighed.
  § 14. Ekstraordinær generalforsamling
  A. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen ønsker det eller på begæring af 1/4 af foreningens medlemmer.
  B. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring.
  C. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes med en uges varsel og dagsorden samt indkomne forslag kan fastsættes frem til selve mødet.
  § 15. Gældsætning.
  A. Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand over-holdes.
  B. Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti.
  C. Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.
  § 16. Hæftelse.
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse, så længe regler om regnskab og gældssætning er overholdt.
  § 17. Opløsning.
  A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
  B. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny general-forsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.
  C. I tilfælde af foreningens ophør bindes økonomiske aktiver i 6 måneder, hvorefter de tilfalder en lignende forening eller ungdomsorganisation, som general-forsamlingen beslutter.
  § 18. Tegning.
  A. Det er til enhver tid foreningens formand og kasserer der tegner foreningen ud af til. Ved orlov, sygdom eller lign. fravær kan foreningens næstformand tiltræde.
  § 19. Junior medlemskab
  E. Som Junior medlem kan enhver optages, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen.
  F. Ansøgende om junior medlemskab skal være fyldt 12 år og må ikke være fyldt 15 år.
  G. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år.
  H. Foreningens vedtægter er gældende på samme måde som ved et ordinært medlemskab.
  I. Junior medlemmer kan kun deltage i de aktiviteter som af bestyrelsen er anmærket som junior aktiviteter.

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
 • Emnet 'Vedtægter for foreningen [Ghostly Heroes]' er lukket for nye svar.